Raporty

28 czerwca 2022 r. | Dekarbonizacja ciepłownictwa systemowego w Polsce w świetle pakietu "Fit for 55"

Analiza „Dekarbonizacja ciepłownictwa systemowego w Polsce w świetle pakietu Fit for 55” została opracowana przez dedykowany Zespół ds. oceny skutków transformacji, w skład którego wchodzili eksperci reprezentujący poszczególnych Członków Wspierających Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Celem jej przeprowadzenia była weryfikacja możliwości transformacji sektora ciepłowniczego w Polsce zgodnie z założeniami pakietu „Fit for 55”. Sektor ciepłowniczy w Polsce posiada wyjątkowe cechy i znaczenie w porównaniu do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, co potwierdza konieczność przeanalizowania tych uwarunkowań i uwzględnienia ich w procedowanych w ramach pakietu Fit for 55 projektach aktów prawnych, zwłaszcza  dyrektyw EED, RED III i EPBD. W raporcie przedstawiono wyniki symulacji przeprowadzonych w przygotowanym na jego potrzeby modelu ekonomicznym, opartym o odpowiednie założenia rynkowe, technologiczne oraz dane i prognozy makroekonomiczne na okres 2022 – 2050. Analiza została przeprowadzona dla charakterystycznych dla Polski rynków ciepła, sklasyfikowanych według mocy zamówionej (warianty: do 20 MW, 20 - 50 MW, 50 – 100 MW, 100 – 300 MW, 300- 500 MW, pow. 500 MW), gdzie dla każdego z rynków zaproponowano cztery warianty technologiczne, pozwalające na spełnienie definicji efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego, w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Europejską w projektowanym artykule 24 rewizji dyrektywy EED (łącznie 24 warianty technologiczne). Opracowany w ramach analiz model, dla każdego roku, w oparciu o koszty zmienne produkcji, wyznacza stos jednostek w danym systemie, wpisywany następnie w krzywą zapotrzebowania wynikającą z profilu ciepła dla danego rynku ciepłowniczego. Pozwala to na określenie najbardziej efektywnego kosztowo wariantu dla każdego rozpatrywanego rynku ciepła. Wykonane w modelu symulacje finalnie pozwoliły na uzyskanie kluczowej odpowiedzi o możliwość dostosowania do wymogów pakietu „Fit for 55” oraz kosztów transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce.

ANALIZA PTEZ "Dekarbonizacja ciepłownictwa systemowego w Polsce w świetle pakietu Fit for 55" | POBIERZ

 


 

4 października 2019 r. | Raport o kogeneracji w ciepłownictwie

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) przygotowało Raport o kogeneracji w ciepłownictwie. Eksperci PTEZ dokonali bilansu branży ciepłowniczej w Polsce i wskazali kluczowe wyzwania w rozwoju kogeneracji w Polsce, na tle przemian następujących w europejskiej i globalnej gospodarce. Gorąco zachęcamy do lektury Raportu!

Pierwsza edycja „Raportu o kogeneracji w ciepłownictwie” kompleksowo opisuje bieżącą sytuację sektora, jego potencjał i najważniejsze wyzwania czekające branżę w najbliższych latach. Raport prezentuje złożoność procesu transformacji ciepłownictwa, będącego efektem zmian prawnych, reakcją na oczekiwania społeczne obejmujące m.in. troskę o środowisko i ochronę klimatu, ale również odpowiedzią na postęp technologiczny.

RAPORT O KOGENERACJI W CIEPŁOWNICTWIE | POBIERZ

 


 

5 maja 2016 r. | Raport "Analiza w celu określenia nakładów inwestycyjnych instalacji referencyjnych dla projektów OZE i wysokosprawnej kogeneracji do obliczenia kwoty pomocy inwestycyjnej"

Celem analizy było przygotowanie propozycji instalacji referencyjnych dla inwestycji w zakresie wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii (OZE) wraz z danymi o nakładach inwestycyjnych oraz opisanie sposobu i opracowanie narzędzia do wyliczania wysokości dofinansowania ze środków pomocowych na inwestycje z zakresu OZE i wysokosprawnej kogeneracji. Środki pomocowe przyznawane są przez instytucje udzielające dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, regionalnych programów operacyjnych oraz programów krajowych: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i funduszy wojewódzkich.

RAPORT INSTALACJE REFERENCYJNE OZE CHP | POBIERZ

PODSUMOWANIE INSTALACJE REFERENCYJNE OZE CHP } POBIERZ

KALKULATOR | POBIERZ